Regulamin konkursu „Plebiscyt ZooBranży 2018”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Plebiscyt ZooBranży 2018”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Fidelis Press Sp. z o.o. z siedzibą w Dawidach Bankowych, ul. Bankowa 11A/2 05-090 Dawidy Bankowe, Sąd Rejonowy Warszawa XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000569110, NIP: 5342506834 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest fundatorem nagród.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs prowadzony będzie przez okres od 1 listopada 2017 r. do 6 kwietnia 2018 r.
 5. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: „Handlowiec Roku”, „Firma Roku”, „Produkt Roku” i „Sklep Roku”.
 6. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (w kategorii „Handlowiec Roku”) lub przedsiębiorstwo (w kategoriach „Firma Roku”, „Produkt Roku”, „Sklep Roku”), które przystąpiły do Konkursu na warunkach określonych Regulaminem.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz dostawcę usługi premium SMS a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 8. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 9. Kupon zgłoszeniowy w rozumieniu Regulaminu oznacza kupon zamieszczony w czasopiśmie „ZooBranża” nr 11/2017 i 12/2017 lub kupon dostarczony przez Organizatora o treści identycznej z kuponem opublikowanym w ww. czasopiśmie, służący do zgłaszania kandydatów.
 10. 10.Kupon do głosowania w rozumieniu Regulaminu oznacza kupon zamieszczony w czasopiśmie „ZooBranża” nr 1/2018 i 2/2018 służący do oddawania głosów na zgłoszonych i zarejestrowanych uczestników.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (kategoria „Handlowiec Roku”), oraz dla przedsiębiorstw o dowolnej formie organizacyjno-prawnej (kategoria „Firma Roku”, „Produkt Roku”, „Sklep Roku”), które otrzymały od Organizatora zaproszenia do udziału w Konkursie, na warunkach przewidzianych Regulaminem.
 2. Organizator wysyła zaproszenia do udziału w Konkursie wraz z formularzem rejestracyjnym osobom lub przedsiębiorstwom, których kandydatury zostały zgłoszone przez przedstawicieli sklepów prowadzących sprzedaż produktów zoologicznych.
 3. Zgłoszonym kandydatem w kategorii „Handlowiec Roku” może być osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia sklepów w produkty zoologiczne lub pracownik firmy o takim profilu.
 4. Zgłoszonym kandydatem w kategorii „Firma Roku” może być przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia sklepów w produkty zoologiczne.
 5. Zgłoszonym kandydatem w kategorii „Sklep Roku” może być przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej produktów zoologicznych.
 6. Zgłoszenia kandydatury można dokonać w okresie od 01.11.2017 do 31.12.2017 na kuponie zgłoszeniowym lub za pośrednictwem strony internetowej www.zoobranza.com.pl. Każdy sklep może zgłosić dowolną liczbę kandydatów, przy czym dany kandydat może być zgłoszony przez ten sam sklep tylko jeden raz.
 7. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez osobę zgłaszającą postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na warunkach określonych Regulaminem.
 8. W przypadku zgłoszenia kandydatury na kuponie zgłoszeniowym przesłanym pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania wynikająca ze stempla pocztowego, przy czym kupony otrzymane przez Organizatora po 15.01.2018 nie podlegają uwzględnieniu.
 9. Organizator wysyła zaproszenia do udziału w konkursie w każdej kategorii trzem kandydatom, którzy otrzymali największą liczbę zgłoszeń. Jeżeli pozycję trzecią zajmuje więcej niż jeden kandydat, Organizator wysyła zaproszenie do udziału w konkursie temu, który został zgłoszony najwcześniej.
 10. 10.Organizator wysyła zaproszenia do udziału w konkursie w okresie od 15.01.2018 do 20.01.2018.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

 1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną, pocztą lub faksem wypełnionego formularza rejestracyjnego do Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2018. Wzór formularza rejestracyjnego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do formularza rejestracyjnego przesłanego pocztą pkt II.7 stosuje się odpowiednio, przy czym formularze rejestracyjne otrzymane przez Organizatora po 25.02.2018 nie podlegają uwzględnieniu.
 2. Podanie przez uczestnika danych osobowych związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości informującej o jego rezygnacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą wysłania uczestnikowi drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu rezygnacji przez Organizatora.

IV. WERYFIKACJA UCZESTNICTWA

 1. Przystąpienie do konkursu będzie weryfikowane przez Organizatora, który oceni jego prawidłowość oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w Regulaminie w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.
 2. Każdy prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny przesłany do Organizatora będzie rejestrowany.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości nadesłania formularza rejestracyjnego z przyczyn niezależnych od Organizatora.

V. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Od momentu przystąpienia do Konkursu uczestnik zyskuje możliwość zdobywania punktów na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Organizator najpóźniej w dniu 10.03.2018 ujawni na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl listę uczestników konkursu. Każdy uczestnik konkursu zostanie oznaczony indywidualnym kodem uczestnika. Lista uczestników zostanie opublikowana także w czasopiśmie „ZooBranża” nr 3/2017.
 3. Organizator będzie naliczał uczestnikom Konkursu punkty na podstawie głosów oddanych na kuponach do głosowania lub przesłanych SMS-em. W każdej kategorii można głosować tylko jeden raz dziennie z danego numeru telefonu. Każdy głos przesłany SMS-em to jeden punkt dla danego kandydata. Każdy głos oddany na kuponie do głosowania to dziesięć punktów dla każdego ze wskazanych kandydatów.
 4. Oddanie głosu za pośrednictwem SMS polega na wysłaniu SMS-a zawierającego kod TYP.HR. (w kategorii „Handlowiec Roku) lub  TYP.FR. (w kategorii „Firma Roku) lub TYP.PR. (w kategorii „Produkt Roku”) lub TYP.SR. (w kategorii „Sklep Roku”) i numer uczestnika. Koszt SMS-a to 1 zł netto (1,23 zł z VAT).
 5. W przypadku głosowania na kuponie do głosowania przesłanym pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania wynikająca ze stempla pocztowego, przy czym kupony otrzymane przez Organizatora po 31.03.2018 r. nie podlegają uwzględnieniu.
 6. Głosowanie będzie trwać do 31 marca 2018 r.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu. Zwycięzcą w danej podkategorii zostaje zdobywca największej liczby punktów. Jeżeli więcej niż jeden uczestnik otrzymał tę samą liczbę punktów, zwycięzcą zostaje ten spośród nich, na którego oddano najwięcej głosów na kuponach do głosowania. Jeżeli dwóch uczestników w tej samej kategorii uzyska najwyższy wynik, wygrywa ten, który miał więcej zgłoszeń; jeżeli liczba zgłoszeń była taka sama to wygrywają ex aequo.
 2. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 6.04.2018 podczas Gali Biznesu w ramach targów ANIMALS DAYS w Nadarzynie. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie również podane do wiadomości na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl.
 3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem w terminie do trzech dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie lub nieodebrania przez nią nagrody, Organizator ma prawo dokonać dodatkowego wyboru, a nagroda zostanie przekazana osobie wyłonionej w dodatkowym wyborze.

VII. NAGRODY

 1. Zwycięzca konkursu w kategorii „Handlowiec Roku” otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł.
 2. Każdy ze zwycięzców Konkursu w kategorii „Firma Roku” i „Produkt Roku” otrzyma nagrodę o wartości 5000 zł w postaci pakietu reklamowego w czasopiśmie „ZooBranża” i serwisie www.zoobraza.com.pl.
 3. Zwycięzca konkursu w kategorii „Sklep Roku” otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł w postaci wywiadu reklamowego w czasopiśmie „ZooBranża” i serwisie www.zoobraza.com.pl..
 4. Nagrody w kategorii „Firma Roku”, „Produkt Roku” i „Sklep Roku” nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
 5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 6. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie.
 7. W przypadku nieobecności laureata w kategorii „Handlowiec Roku” podczas ogłoszenia wyników (pkt VI.2) nagroda zostanie przesłana przelewem.
 8. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 9. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody, do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
 10. 10.Organizator przyzna pięć nagród pieniężnych w wysokości 100 zł netto każda dla osób zgłaszających uczestników, które w ocenie Organizatora najciekawiej uzasadniły zgłoszenie kandydatury.
 11. 11.Nagrodzone osoby, o których mowa w pkt 9, zostaną powiadomione telefonicznie o wygranej w terminie do dnia 15.04.2018. Imiona i nazwiska tych osób zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl.
 12. 12.Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem konkursu obciążają Organizatora. Nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie „ZooBranża” oraz na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku.
 2. Osoba zgłaszająca kandydaturę wysyłając uzasadnienie swojego wyboru wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie „ZooBranża” oraz na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl swojego imienia i nazwiska.
 3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy osobom, o których mowa w pkt 8, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 4. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez osobę składającego reklamację.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora względem uczestnika jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników i pogarszać warunków udziału w Konkursie. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.zoobranza.com.pl.
 7. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 8. Dane uczestników Konkursu, osób zgłaszających kandydatury oraz oddających głosy na uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 9. Dane osób, o których mowa w pkt 8, będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2, nie będą udostępniane osobom trzecim.
 10. 10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMS-ów przez osoby nieuprawnione.
 11. 11.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).